Πέμπτη 19 Δεκεμβρίου 2013

Νεα από το διαδίκτυο V..H επικίνδυνη απονεύρωση..

Θέμα της σημερινής ανάρτησης αποτελεί ένα κείμενο που έχει κάνει την εμφάνισή του στο διαδίκτυο εδώ και αρκετό καιρό.Το κείμενο αυτό προσπαθεί να ενοχοποιήσει την απονεύρωση (ή αλλιώς ενδοδοντική θεραπεία) με τον καρκίνο.

Παραθέτω εδώ το σύνδεσμο για την ανάρτηση(στα αγγλικά) http://www.realfarmacy.com/97-of-terminal-cancer-patients-previously-had-this-dental-procedure/. 

 Παρακάτω παραθέτω και τη μεταφραση από το google translate.Καταλαβαίνετε ότι δεν μπήκα στη διαδικασία μετάφρασης,διότι το κείμενο είναι αναξιόπιστο και ανακριβές.
Για να μη σας κουράσω με τη διαδικασία στην αρχή και στο τέλος του κειμένου έχω βαλει έντονη γραμματοσειρά.

ΑΡΧΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

"Do you have a chronic degenerative disease? If so, have you been told, “It’s all in your head?”
Well, that might not be that far from the truth… the root cause of your illness may be in your mouth.
There is a common dental procedure that nearly every dentist will tell you is completely safe, despite the fact that scientists have been warning of its dangers for more than 100 years.
Every day in the United States alone, 41,000 of these dental procedures are performed on patients who believe they are safely and permanently fixing their problem.
What is this dental procedure?

The root canal.
More than 25 million root canals are performed every year in this country.

Root-canaled teeth are essentially “dead” teeth that can become silent incubators for highly toxic anaerobic bacteria that can, under certain conditions, make their way into your bloodstream to cause a number of serious medical conditions—many not appearing until decades later.

Most of these toxic teeth feel and look fine for many years, which make their role in systemic disease even harder to trace back.

Sadly, the vast majority of dentists are oblivious to the serious potential health risks they are exposing their patients to, risks that persist for the rest of their patients’ lives. The American Dental Association claims root canals have been proven safe, but they have NO published data or actual research to substantiate this claim.

Fortunately, I had some early mentors like Dr. Tom Stone and Dr. Douglas Cook, who educated me on this issue nearly 20 years ago. Were it not for a brilliant pioneering dentist who, more than a century ago, made the connection between root-canaled teeth and disease, this underlying cause of disease may have remained hidden to this day. The dentist’s name was Weston Price—regarded by many as the greatest dentist of all time.

Weston A. Price: World’s Greatest Dentist

Most dentists would be doing an enormous service to public health if they familiarized themselves with the work of Dr. Weston Pricei. Unfortunately, his work continues to be discounted and suppressed by medical and dental professionals alike.

Dr. Price was a dentist and researcher who traveled the world to study the teeth, bones, and diets of native populations living without the “benefit” of modern food. Around the year 1900, Price had been treating persistent root canal infections and became suspicious that root-canaled teeth always remained infected, in spite of treatments. Then one day, he recommended to a woman, wheelchair bound for six years, to have her root canal tooth extracted, even though it appeared to be fine.

She agreed, so he extracted her tooth and then implanted it under the skin of a rabbit. The rabbit amazingly developed the same crippling arthritis as the woman and died from the infection 10 days later. But the woman, now free of the toxic tooth, immediately recovered from her arthritis and could now walk without even the assistance of a cane.

Price discovered that it’s mechanically impossible to sterilize a root-canaled (e.g. root-filled) tooth.
He then went on to show that many chronic degenerative diseases originate from root-filled teeth—the most frequent being heart and circulatory diseases. He actually found 16 different causative bacterial agents for these conditions. But there were also strong correlations between root-filled teeth and diseases of the joints, brain and nervous system. Dr. Price went on to write two groundbreaking books in 1922 detailing his research into the link between dental pathology and chronic illness. Unfortunately, his work was deliberately buried for 70 years, until finally one endodontist named George Meinig recognized the importance of Price’s work and sought to expose the truth.

Dr. Meinig Advances the Work of Dr. Price

Dr. Meinig, a native of Chicago, was a captain in the U.S. Army during World War II before moving to Hollywood to become a dentist for the stars. He eventually became one of the founding members of the American Association of Endodontists (root canal specialists).

In the 1990s, he spent 18 months immersed in Dr. Price’s research. In June of 1993, Dr. Meinig published the book Root Canal Cover-Up, which continues to be the most comprehensive reference on this topic today. You can order your copy directly from the Price-Pottenger Foundationii.

What Dentists Don’t Know About the Anatomy of Your Teeth

Your teeth are made of the hardest substances in your body.

In the middle of each tooth is the pulp chamber, a soft living inner structure that houses blood vessels and nerves. Surrounding the pulp chamber is the dentin, which is made of living cells that secrete a hard mineral substance. The outermost and hardest layer of your tooth is the white enamel, which encases the dentin.

The roots of each tooth descend into your jawbone and are held in place by the periodontal ligament. In dental school, dentists are taught that each tooth has one to four major canals. However, there are accessory canals that are never mentioned. Literally miles of them!

Just as your body has large blood vessels that branch down into very small capillaries, each of your teeth has a maze of very tiny tubules that, if stretched out, would extend for three miles. Weston Price identified as many as 75 separate accessory canals in a single central incisor (front tooth). For a more detailed explanation, refer to an article by Hal Huggins, DDS, MS, on the Weston A. Price Foundation website.iii (These images are borrowed from the Huggins article.)

Microscopic organisms regularly move in and around these tubules, like gophers in underground tunnels.

When a dentist performs a root canal, he or she hollows out the tooth, then fills the hollow chamber with a substance (called guttapercha), which cuts off the tooth from its blood supply, so fluid can no longer circulate through the tooth. But the maze of tiny tubules remains. And bacteria, cut off from their food supply, hide out in these tunnels where they are remarkably safe from antibiotics and your own body’s immune defenses.

The Root Cause of Much Disease

Under the stresses of oxygen and nutrient deprivation, these formerly friendly organisms morph into stronger, more virulent anaerobes that produce a variety of potent toxins. What were once ordinary, friendly oral bacteria mutate into highly toxic pathogens lurking in the tubules of the dead tooth, just awaiting an opportunity to spread.

No amount of sterilization has been found effective in reaching these tubules—and just about every single root-canaled tooth has been found colonized by these bacteria, especially around the apex and in the periodontal ligament. Oftentimes, the infection extends down into the jawbone where it creates cavitations—areas of necrotic tissue in the jawbone itself.

Cavitations are areas of unhealed bone, often accompanied by pockets of infected tissue and gangrene. Sometimes they form after a tooth extraction (such as a wisdom tooth extraction), but they can also follow a root canal. According to Weston Price Foundation, in the records of 5,000 surgical cavitation cleanings, only two were found healed.

And all of this occurs with few, if any, accompanying symptoms. So you may have an abscessed dead tooth and not know it. This focal infection in the immediate area of the root-canaled tooth is bad enough, but the damage doesn’t stop there.

Root Canals Can Lead to Heart, Kidney, Bone, and Brain Disease

As long as your immune system remains strong, any bacteria that stray away from the infected tooth are captured and destroyed. But once your immune system is weakened by something like an accident or illness or other trauma, your immune system may be unable to keep the infection in check.

These bacteria can migrate out into surrounding tissues by hitching a ride into your blood stream, where they are transported to new locations to set up camp. The new location can be any organ or gland or tissue.

Dr. Price was able to transfer diseases harbored by humans to rabbits, by implanting fragments of root-canaled teeth, as mentioned above. He found that root canal fragments from a person who had suffered a heart attack, when implanted into a rabbit, would cause a heart attack in the rabbit within a few weeks.

He discovered he could transfer heart disease to the rabbit 100 percent of the time! Other diseases were more than 80 percent transferable by this method. Nearly every chronic degenerative disease has been linked with root canals, including:
-Heart disease
-Kidney disease
-Arthritis, joint, and rheumatic diseases
-Neurological diseases (including ALS and MS)
-Autoimmune diseases (Lupus and more)
There may also be a cancer connection. Dr. Robert Jones, a researcher of therelationship between root canals and breast cancer, found an extremely high correlation between root canals and breast cancer.iv He claims to have found the following correlations in a five-year study of 300 breast cancer cases:

-93 percent of women with breast cancer had root canals
-7 percent had other oral pathology
-Tumors, in the majority of cases, occurred on the same side of the body as the root canal(s) or other oral pathology
Dr. Jones claims that toxins from the bacteria in an infected tooth or jawbone are able to inhibit the proteins that suppress tumor development. A German physician reported similar findings. Dr. Josef Issels reported that, in his 40 years of treating “terminal” cancer patients, 97 percent of his cancer patients had root canals. If these physicians are correct, the cure for cancer may be as simple as having a tooth pulled, then rebuilding your immune system.

Good Bugs Gone Bad

How are these mutant oral bacteria connected with heart disease or arthritis? The ADA and the AAE claim it’s a “myth” that the bacteria found in and around root-canaled teeth can cause diseasev. But they base that on the misguided assumption that the bacteria in these diseased teeth are the SAME as normal bacteria in your mouth—and that’s clearly not the case.

Today, bacteria can be identified using DNA analysis, whether they’re dead or alive, from their telltale DNA signatures.

In a continuation of Dr. Price’s work, the Toxic Element Research Foundation (TERF) used DNA analysis to examine root-canaled teeth, and they found bacterial contamination in 100 percent of the samples tested. They identified 42 different species of anaerobic bacteria in 43 root canal samples. In cavitations, 67 different bacteria were identified among the 85 samples tested, with individual samples housing between 19 to 53 types of bacteria each. The bacteria they found included the following types:

-Capnocytophagaochracea
-Fusobacteriumnucleatum
-Gemellamorbillorum
-Leptotrichiabuccalis
-Porphyromonasgingivalis
Are these just benign, ordinary mouth bugs? Absolutely not. Four can affect your heart, three can affect your nerves, two can affect your kidneys, two can affect your brain, and one can infect your sinus cavities… so they are anything BUT friendly! (If you want see just how unfriendly they can be, I invite you to investigate the footnotes.)

Approximately 400 percent more bacteria were found in the blood surrounding the root canal tooth than were found in the tooth itself, suggesting the tooth is the incubatorand the periodontal ligament is the food supply. The bone surrounding root-canaled teeth was found even HIGHER in bacterial count… not surprising, since bone is virtual buffet of bacterial nutrients.

Since When is Leaving A Dead Body Part IN Your Body a Good Idea?

There is no other medical procedure that involves allowing a dead body part to remain in your body. When your appendix dies, it’s removed. If you get frostbite or gangrene on a finger or toe, it is amputated. If a baby dies in utero, the body typically initiates a miscarriage.

Your immune system doesn’t care for dead substances, and just the presence of dead tissue can cause your system to launch an attack, which is another reason to avoid root canals—they leave behind a dead tooth.

Infection, plus the autoimmune rejection reaction, causes more bacteria to collect around the dead tissue. In the case of a root canal, bacteria are given the opportunity to flush into your blood stream every time you bite down.

Why Dentists Cling to the Belief Root Canals are Safe

The ADA rejects Dr. Price’s evidence, claiming root canals are safe, yet they offer no published data or actual research to substantiate their claim. American Heart Association recommends a dose of antibiotics before many routine dental procedures to prevent infective endocarditis (IE) if you have certain heart conditions that predispose you to this type of infection.

So, on the one hand, the ADA acknowledges oral bacteria can make their way from your mouth to your heart and cause a life-threatening infection.

But at the same time, the industry vehemently denies any possibility that these same bacteria—toxic strains KNOWN to be pathogenic to humans—can hide out in your dead root-canaled tooth to be released into your blood stream every time you chew, where they can damage your health in a multitude of ways.

Is this really that large of a leap? Could there be another reason so many dentists, as well as the ADA and the AAE, refuse to admit root canals are dangerous? Well, yes, as a matter of fact, there is. Root canals are the most profitable procedure in dentistry.


What You Need to Know to AVOID a Root Canal

I strongly recommend never getting a root canal. Risking your health to preserve a tooth simply doesn’t make sense. Unfortunately, there are many people who’ve already have one. If you have, you should seriously consider having the tooth removed, even if it looks and feels fine. Remember, as soon as your immune system is compromised, your risk of of developing a serious medical problem increases—and assaults on your immune system are far too frequent in today’s world.

If you have a tooth removed, there are a few options available to you.
1)Partial denture: This is a removable denture, often just called a “partial.” It’s the simplest and least expensive option.
2)Bridge: This is a more permanent fixture resembling a real tooth but is a bit more involved and expensive to build.
3)Implant: This is a permanent artificial tooth, typically titanium, implanted in your gums and jaw. There are some problems with these due to reactions to the metals used. Zirconium is a newer implant material that shows promise for fewer complications.
But just pulling the tooth and inserting some sort of artificial replacement isn’t enough.

Dentists are taught to remove the tooth but leave your periodontal ligament. But as you now know, this ligament can serve as a breeding ground for deadly bacteria. Most experts who’ve studied this recommend removing the ligament, along with one millimeter of the bony socket, in order to drastically reduce your risk of developing an infection from the bacterially infected tissues left behind.

I strongly recommend consulting a biological dentist because they are uniquely trained to do these extractions properly and safely, as well as being adept at removing mercury fillings, if necessary. Their approach to dental care is far more holistic and considers the impact on your entire body—not JUST your mouth.

If you need to find a biological dentist in your area, I recommend visiting toxicteeth.org, a resource sponsored by Consumers for Dental Choice. This organization, championed by Charlie Brown, is a highly reputable organization that has fought to protect and educate consumers so that they can make better-informed decisions about their dental care. The organization also heads up the Campaign for Mercury-Free Dentistry.

Read more at http://www.realfarmacy.com/97-of-terminal-cancer-patients-previously-had-this-dental-procedure/#frZlPULl0frF2CK5.99


Do you have a chronic degenerative disease? If so, have you been told, “It’s all in your head?”
Well, that might not be that far from the truth… the root cause of your illness may be in your mouth.
There is a common dental procedure that nearly every dentist will tell you is completely safe, despite the fact that scientists have been warning of its dangers for more than 100 years.
Every day in the United States alone, 41,000 of these dental procedures are performed on patients who believe they are safely and permanently fixing their problem.
What is this dental procedure?

More than 25 million root canals are performed every year in this country.

Root-canaled teeth are essentially “dead” teeth that can become silent incubators for highly toxic anaerobic bacteria that can, under certain conditions, make their way into your bloodstream to cause a number of serious medical conditions—many not appearing until decades later.

Most of these toxic teeth feel and look fine for many years, which make their role in systemic disease even harder to trace back.

Sadly, the vast majority of dentists are oblivious to the serious potential health risks they are exposing their patients to, risks that persist for the rest of their patients’ lives. The American Dental Association claims root canals have been proven safe, but they have NO published data or actual research to substantiate this claim.

Fortunately, I had some early mentors like Dr. Tom Stone and Dr. Douglas Cook, who educated me on this issue nearly 20 years ago. Were it not for a brilliant pioneering dentist who, more than a century ago, made the connection between root-canaled teeth and disease, this underlying cause of disease may have remained hidden to this day. The dentist’s name was Weston Price—regarded by many as the greatest dentist of all time.

Weston A. Price: World’s Greatest Dentist
Most dentists would be doing an enormous service to public health if they familiarized themselves with the work of Dr. Weston Pricei. Unfortunately, his work continues to be discounted and suppressed by medical and dental professionals alike.

Dr. Price was a dentist and researcher who traveled the world to study the teeth, bones, and diets of native populations living without the “benefit” of modern food. Around the year 1900, Price had been treating persistent root canal infections and became suspicious that root-canaled teeth always remained infected, in spite of treatments. Then one day, he recommended to a woman, wheelchair bound for six years, to have her root canal tooth extracted, even though it appeared to be fine.

She agreed, so he extracted her tooth and then implanted it under the skin of a rabbit. The rabbit amazingly developed the same crippling arthritis as the woman and died from the infection 10 days later. But the woman, now free of the toxic tooth, immediately recovered from her arthritis and could now walk without even the assistance of a cane.

Price discovered that it’s mechanically impossible to sterilize a root-canaled (e.g. root-filled) tooth.
He then went on to show that many chronic degenerative diseases originate from root-filled teeth—the most frequent being heart and circulatory diseases. He actually found 16 different causative bacterial agents for these conditions. But there were also strong correlations between root-filled teeth and diseases of the joints, brain and nervous system. Dr. Price went on to write two groundbreaking books in 1922 detailing his research into the link between dental pathology and chronic illness. Unfortunately, his work was deliberately buried for 70 years, until finally one endodontist named George Meinig recognized the importance of Price’s work and sought to expose the truth.

Dr. Meinig Advances the Work of Dr. Price
Dr. Meinig, a native of Chicago, was a captain in the U.S. Army during World War II before moving to Hollywood to become a dentist for the stars. He eventually became one of the founding members of the American Association of Endodontists (root canal specialists).

In the 1990s, he spent 18 months immersed in Dr. Price’s research. In June of 1993, Dr. Meinig published the book Root Canal Cover-Up, which continues to be the most comprehensive reference on this topic today. You can order your copy directly from the Price-Pottenger Foundationii.

What Dentists Don’t Know About the Anatomy of Your Teeth
Your teeth are made of the hardest substances in your body.

In the middle of each tooth is the pulp chamber, a soft living inner structure that houses blood vessels and nerves. Surrounding the pulp chamber is the dentin, which is made of living cells that secrete a hard mineral substance. The outermost and hardest layer of your tooth is the white enamel, which encases the dentin.

The roots of each tooth descend into your jawbone and are held in place by the periodontal ligament. In dental school, dentists are taught that each tooth has one to four major canals. However, there are accessory canals that are never mentioned. Literally miles of them!

Just as your body has large blood vessels that branch down into very small capillaries, each of your teeth has a maze of very tiny tubules that, if stretched out, would extend for three miles. Weston Price identified as many as 75 separate accessory canals in a single central incisor (front tooth). For a more detailed explanation, refer to an article by Hal Huggins, DDS, MS, on the Weston A. Price Foundation website.iii (These images are borrowed from the Huggins article.)

Microscopic organisms regularly move in and around these tubules, like gophers in underground tunnels.

When a dentist performs a root canal, he or she hollows out the tooth, then fills the hollow chamber with a substance (called guttapercha), which cuts off the tooth from its blood supply, so fluid can no longer circulate through the tooth. But the maze of tiny tubules remains. And bacteria, cut off from their food supply, hide out in these tunnels where they are remarkably safe from antibiotics and your own body’s immune defenses.

The Root Cause of Much Disease
Under the stresses of oxygen and nutrient deprivation, these formerly friendly organisms morph into stronger, more virulent anaerobes that produce a variety of potent toxins. What were once ordinary, friendly oral bacteria mutate into highly toxic pathogens lurking in the tubules of the dead tooth, just awaiting an opportunity to spread.

No amount of sterilization has been found effective in reaching these tubules—and just about every single root-canaled tooth has been found colonized by these bacteria, especially around the apex and in the periodontal ligament. Oftentimes, the infection extends down into the jawbone where it creates cavitations—areas of necrotic tissue in the jawbone itself.

Cavitations are areas of unhealed bone, often accompanied by pockets of infected tissue and gangrene. Sometimes they form after a tooth extraction (such as a wisdom tooth extraction), but they can also follow a root canal. According to Weston Price Foundation, in the records of 5,000 surgical cavitation cleanings, only two were found healed.

And all of this occurs with few, if any, accompanying symptoms. So you may have an abscessed dead tooth and not know it. This focal infection in the immediate area of the root-canaled tooth is bad enough, but the damage doesn’t stop there.

Root Canals Can Lead to Heart, Kidney, Bone, and Brain Disease
As long as your immune system remains strong, any bacteria that stray away from the infected tooth are captured and destroyed. But once your immune system is weakened by something like an accident or illness or other trauma, your immune system may be unable to keep the infection in check.

These bacteria can migrate out into surrounding tissues by hitching a ride into your blood stream, where they are transported to new locations to set up camp. The new location can be any organ or gland or tissue.

Dr. Price was able to transfer diseases harbored by humans to rabbits, by implanting fragments of root-canaled teeth, as mentioned above. He found that root canal fragments from a person who had suffered a heart attack, when implanted into a rabbit, would cause a heart attack in the rabbit within a few weeks.

He discovered he could transfer heart disease to the rabbit 100 percent of the time! Other diseases were more than 80 percent transferable by this method. Nearly every chronic degenerative disease has been linked with root canals, including:
-Heart disease
-Kidney disease
-Arthritis, joint, and rheumatic diseases
-Neurological diseases (including ALS and MS)
-Autoimmune diseases (Lupus and more)
There may also be a cancer connection. Dr. Robert Jones, a researcher of therelationship between root canals and breast cancer, found an extremely high correlation between root canals and breast cancer.iv He claims to have found the following correlations in a five-year study of 300 breast cancer cases:

-93 percent of women with breast cancer had root canals
-7 percent had other oral pathology
-Tumors, in the majority of cases, occurred on the same side of the body as the root canal(s) or other oral pathology
Dr. Jones claims that toxins from the bacteria in an infected tooth or jawbone are able to inhibit the proteins that suppress tumor development. A German physician reported similar findings. Dr. Josef Issels reported that, in his 40 years of treating “terminal” cancer patients, 97 percent of his cancer patients had root canals. If these physicians are correct, the cure for cancer may be as simple as having a tooth pulled, then rebuilding your immune system.

Good Bugs Gone Bad
How are these mutant oral bacteria connected with heart disease or arthritis? The ADA and the AAE claim it’s a “myth” that the bacteria found in and around root-canaled teeth can cause diseasev. But they base that on the misguided assumption that the bacteria in these diseased teeth are the SAME as normal bacteria in your mouth—and that’s clearly not the case.

Today, bacteria can be identified using DNA analysis, whether they’re dead or alive, from their telltale DNA signatures.

In a continuation of Dr. Price’s work, the Toxic Element Research Foundation (TERF) used DNA analysis to examine root-canaled teeth, and they found bacterial contamination in 100 percent of the samples tested. They identified 42 different species of anaerobic bacteria in 43 root canal samples. In cavitations, 67 different bacteria were identified among the 85 samples tested, with individual samples housing between 19 to 53 types of bacteria each. The bacteria they found included the following types:

-Capnocytophagaochracea
-Fusobacteriumnucleatum
-Gemellamorbillorum
-Leptotrichiabuccalis
-Porphyromonasgingivalis
Are these just benign, ordinary mouth bugs? Absolutely not. Four can affect your heart, three can affect your nerves, two can affect your kidneys, two can affect your brain, and one can infect your sinus cavities… so they are anything BUT friendly! (If you want see just how unfriendly they can be, I invite you to investigate the footnotes.)

Approximately 400 percent more bacteria were found in the blood surrounding the root canal tooth than were found in the tooth itself, suggesting the tooth is the incubatorand the periodontal ligament is the food supply. The bone surrounding root-canaled teeth was found even HIGHER in bacterial count… not surprising, since bone is virtual buffet of bacterial nutrients.

Since When is Leaving A Dead Body Part IN Your Body a Good Idea?
There is no other medical procedure that involves allowing a dead body part to remain in your body. When your appendix dies, it’s removed. If you get frostbite or gangrene on a finger or toe, it is amputated. If a baby dies in utero, the body typically initiates a miscarriage.

Your immune system doesn’t care for dead substances, and just the presence of dead tissue can cause your system to launch an attack, which is another reason to avoid root canals—they leave behind a dead tooth.

Infection, plus the autoimmune rejection reaction, causes more bacteria to collect around the dead tissue. In the case of a root canal, bacteria are given the opportunity to flush into your blood stream every time you bite down.

Why Dentists Cling to the Belief Root Canals are Safe
The ADA rejects Dr. Price’s evidence, claiming root canals are safe, yet they offer no published data or actual research to substantiate their claim. American Heart Association recommends a dose of antibiotics before many routine dental procedures to prevent infective endocarditis (IE) if you have certain heart conditions that predispose you to this type of infection.

So, on the one hand, the ADA acknowledges oral bacteria can make their way from your mouth to your heart and cause a life-threatening infection.

But at the same time, the industry vehemently denies any possibility that these same bacteria—toxic strains KNOWN to be pathogenic to humans—can hide out in your dead root-canaled tooth to be released into your blood stream every time you chew, where they can damage your health in a multitude of ways.

Is this really that large of a leap? Could there be another reason so many dentists, as well as the ADA and the AAE, refuse to admit root canals are dangerous? Well, yes, as a matter of fact, there is. Root canals are the most profitable procedure in dentistry.

What You Need to Know to AVOID a Root Canal
I strongly recommend never getting a root canal. Risking your health to preserve a tooth simply doesn’t make sense. Unfortunately, there are many people who’ve already have one. If you have, you should seriously consider having the tooth removed, even if it looks and feels fine. Remember, as soon as your immune system is compromised, your risk of of developing a serious medical problem increases—and assaults on your immune system are far too frequent in today’s world.

If you have a tooth removed, there are a few options available to you.
1)Partial denture: This is a removable denture, often just called a “partial.” It’s the simplest and least expensive option.
2)Bridge: This is a more permanent fixture resembling a real tooth but is a bit more involved and expensive to build.
3)Implant: This is a permanent artificial tooth, typically titanium, implanted in your gums and jaw. There are some problems with these due to reactions to the metals used. Zirconium is a newer implant material that shows promise for fewer complications.
But just pulling the tooth and inserting some sort of artificial replacement isn’t enough.

Dentists are taught to remove the tooth but leave your periodontal ligament. But as you now know, this ligament can serve as a breeding ground for deadly bacteria. Most experts who’ve studied this recommend removing the ligament, along with one millimeter of the bony socket, in order to drastically reduce your risk of developing an infection from the bacterially infected tissues left behind.

I strongly recommend consulting a biological dentist because they are uniquely trained to do these extractions properly and safely, as well as being adept at removing mercury fillings, if necessary. Their approach to dental care is far more holistic and considers the impact on your entire body—not JUST your mouth.

If you need to find a biological dentist in your area, I recommend visiting toxicteeth.org, a resource sponsored by Consumers for Dental Choice. This organization, championed by Charlie Brown, is a highly reputable organization that has fought to protect and educate consumers so that they can make better-informed decisions about their dental care. The organization also heads up the Campaign for Mercury-Free Dentistry.


Να έχετε μια χρόνια εκφυλιστική ασθένεια ; Αν ναι , έχετε ήδη πει , "Είναι όλα στο κεφάλι σου ; "

    Λοιπόν , αυτό μπορεί να μην είναι τόσο μακριά από την αλήθεια ... η αιτία της ασθένειάς σας μπορεί να είναι στο στόμα σας .

    Υπάρχει μια κοινή οδοντιατρική διαδικασία που σχεδόν κάθε οδοντίατρος θα σας πω είναι απολύτως ασφαλής , παρά το γεγονός ότι οι επιστήμονες έχουν προειδοποιήσει για τους κινδύνους της για περισσότερα από 100 χρόνια .

    Κάθε μέρα στις Ηνωμένες Πολιτείες μόνο , 41.000 από αυτές τις οδοντιατρικές επεμβάσεις αυτές πραγματοποιούνται σε ασθενείς οι οποίοι πιστεύουν ότι με ασφάλεια και σε μόνιμη βάση για τον καθορισμό το πρόβλημά τους .

    Τι είναι αυτή η οδοντιατρική διαδικασία ;

   

    H απονευρωση ρίζας .

    Περισσότεροι από 25 εκατομμύρια ριζικών σωλήνων πραγματοποιείται κάθε χρόνο σε αυτή τη χώρα .

   

    Root - canaled δόντια είναι ουσιαστικά « νεκρά» τα δόντια που μπορεί να γίνει σιωπηλή θερμοκοιτίδες για εξαιρετικά τοξικές αναερόβια βακτήρια που μπορεί , υπό ορισμένες προϋποθέσεις , να κάνουν τον τρόπο τους στην κυκλοφορία του αίματός σας για να προκαλέσει μια σειρά από σοβαρές παθήσεις , πολλοί δεν εμφανίζεται μετά από δεκαετίες αργότερα .

   

    Οι περισσότερες από αυτές τις τοξικές δόντια αισθάνονται και να φαίνονται μια χαρά για πολλά χρόνια , που κάνουν το ρόλο τους στην συστηματική νόσο ακόμη πιο δύσκολο να εξακριβωθούν.

   

    Δυστυχώς , η συντριπτική πλειοψηφία των οδοντιάτρων είναι τίποτα για τους σοβαρούς δυνητικούς κινδύνους για την υγεία που εκθέτουν τους ασθενείς τους σε , τους κινδύνους που εξακολουθούν να υπάρχουν για το υπόλοιπο της ζωής των ασθενών τους . Η American Dental Association ισχυρίζεται ότι ριζικών σωλήνων έχουν αποδειχθεί ασφαλής , αλλά δεν έχουν δημοσιευθεί δεδομένα ή πραγματική έρευνα για να τεκμηριώσει αυτόν τον ισχυρισμό .

   

    Ευτυχώς , είχα κάποια πρώτα μέντορες όπως ο Δρ Tom Stone και ο Δρ Douglas Cook , ο οποίος μου εκπαιδευμένοι για αυτό το θέμα σχεδόν 20 χρόνια πριν . Αν δεν ήταν για μια λαμπρή πρωτοποριακή οδοντίατρο ο οποίος , πριν από περισσότερο από έναν αιώνα , έκανε τη σύνδεση μεταξύ της ρίζας canaled δοντιών και των ασθενειών , αυτή η υποκείμενη αιτία της νόσου μπορεί να παραμείνει κρυφό για αυτή την ημέρα . Το όνομα του οδοντίατρου Weston Τιμή - θεωρείται από πολλούς ως ο μεγαλύτερος οδοντίατρο όλων των εποχών .

   

Weston A. Price : Greatest Οδοντίατρος στον κόσμο

    Οι περισσότεροι οδοντίατροι θα πρέπει να κάνει μια τεράστια υπηρεσία για τη δημόσια υγεία , αν οι ίδιοι εξοικειωθούν με το έργο του Δρ Weston Pricei . Δυστυχώς , το έργο του εξακολουθεί να προεξοφλείται και καταστέλλεται από ιατρικών και οδοντιατρικών επαγγελματιών .

   

    Ο Δρ τιμή ήταν οδοντίατρος και ερευνητής, ο οποίος ταξίδεψε τον κόσμο για να μελετήσει τα δόντια, τα οστά , και οι δίαιτες των ιθαγενών πληθυσμών που ζουν χωρίς το «όφελος» της σύγχρονης διατροφής . Γύρω στο έτος 1900 , Τιμή είχαν θεραπεία επίμονες λοιμώξεις του ριζικού σωλήνα και άρχισε να έχει υποψίες ότι η ρίζα canaled δόντια παρέμεινε πάντα μολυσμένα , παρά τις θεραπείες . Τότε, μια μέρα , ο ίδιος συνέστησε σε μια γυναίκα , αναπηρική καρέκλα για έξι χρόνια , να έχουν εξαχθεί κανάλι ρίζας των δοντιών της , ακόμα κι αν φαίνεται να είναι μια χαρά .

   

    Συμφώνησε , έτσι εκχυλίζεται δόντι της και στη συνέχεια εμφυτεύονται αυτό κάτω από το δέρμα ενός κουνελιού . Το κουνέλι ανέπτυξε εκπληκτικά την ίδια ακρωτηριάζοντας αρθρίτιδα , όπως τη γυναίκα και πέθαναν από τη μόλυνση 10 ημέρες αργότερα . Αλλά η γυναίκα , πλέον δωρεάν από την τοξική δοντιών , άμεση είσπραξη από αρθρίτιδα της και θα μπορούσε τώρα να περπατήσει χωρίς καν τη βοήθεια ενός από ζαχαροκάλαμο .

   

    Τιμή ανακάλυψαν ότι είναι μηχανικά αδύνατο να αποστειρώσει μια ρίζα - canaled ( π.χ. root - γεμάτο ) των δοντιών .

    Στη συνέχεια πήγε για να δείξει ότι πολλές χρόνιες εκφυλιστικές ασθένειες προέρχονται από τη ρίζα γεμάτο δόντια - η πιο συχνή καρδιακή ευημερία και νοσήματα του κυκλοφορικού συστήματος . Βρήκε στην πραγματικότητα 16 διαφορετικά αιτιολογικά βακτηριακών παραγόντων για αυτές τις συνθήκες . Αλλά υπήρχαν επίσης ισχυρές συσχετίσεις μεταξύ ρίζας γεμάτο δόντια και παθήσεις των αρθρώσεων , του εγκεφάλου και του νευρικού συστήματος . Ο Δρ Τιμή πήγε για να γράψει δύο βιβλία πρωτοποριακή το 1922 λεπτομερώς την έρευνά του για τη σχέση μεταξύ της οδοντικής παθολογίας και χρόνιες ασθένειες . Δυστυχώς , το έργο του ήταν σκόπιμα θάφτηκε για 70 χρόνια , μέχρι που τελικά ένα endodontist ονομάζεται Γιώργος Meinig αναγνώρισε τη σημασία του έργου τιμή και προσπάθησε να αποκαλύψουν την αλήθεια .

   

Ο Δρ Meinig Προκαταβολές την εργασία του Δρ Τιμή

    Ο Δρ Meinig , ένας ντόπιος του Σικάγου , ήταν ένας καπετάνιος στον αμερικανικό στρατό κατά τη διάρκεια του Β 'Παγκοσμίου Πολέμου πριν μετακομίσει στο Χόλιγουντ για να γίνει οδοντίατρος για τα αστέρια . Τελικά έγινε ένα από τα ιδρυτικά μέλη της Αμερικανικής Ένωσης Ενδοδοντιστών ( ειδικοί του ριζικού σωλήνα ) .

   

    Στη δεκαετία του 1990 , πέρασε 18 μήνες βυθισμένο στον τομέα της έρευνας Δρ Πράις . Τον Ιούνιο του 1993 , ο Δρ Meinig δημοσίευσε το βιβλίο Root Canal Cover - Up , η οποία συνεχίζει να είναι η πιο εκτενής αναφορά για το θέμα αυτό σήμερα . Μπορείτε να παραγγείλετε το δικό σας αντίγραφο απευθείας από την τιμή - Pottenger Foundationii .

   

Τι Οδοντίατροι δεν ξέρετε για την Ανατομία της τα δόντια σας

    Τα δόντια σας είναι κατασκευασμένα από τα δυσκολότερα ουσιών στο σώμα σας .

   

    Στη μέση του κάθε δοντιού είναι ο θάλαμος πολτό, ένα μαλακό διαβίωσης εσωτερική δομή που στεγάζει τα αιμοφόρα αγγεία και τα νεύρα. Που περιβάλλει το θάλαμο πολτό είναι η οδοντίνη , το οποίο αποτελείται από ζωντανά κύτταρα που εκκρίνουν μια σκληρή μεταλλική ουσία . Το εξώτερο στρώμα και το πιο δύσκολο των δοντιών σας είναι το λευκό σμάλτο , το οποίο περιβάλλει την οδοντίνη .

   

    Οι ρίζες του κάθε δοντιού κατεβαίνουν στην γνάθο σας και να συγκρατούνται στη θέση τους από τον περιοδοντικό σύνδεσμο . Στην οδοντιατρική σχολή , οι οδοντίατροι δίδαξε ότι κάθε δόντι έχει έναν έως τέσσερις μεγάλες κανάλια . Ωστόσο, υπάρχουν βοηθητικά κανάλια που ποτέ δεν αναφέρονται. Κυριολεκτικά χλμ από αυτούς !

   

    Ακριβώς όπως το σώμα σας έχει μεγάλα αιμοφόρα αγγεία που διακλαδίζονται προς τα κάτω σε πολύ μικρά τριχοειδή αγγεία , το καθένα από τα δόντια σας έχει ένα λαβύρινθο από πολύ μικροσκοπικά σωληνάρια που , αν απλωμένα , θα παρατείνει για περίοδο τριών μιλίων. Weston Τιμή προσδιορίζονται όσο το 75 ξεχωριστά αξεσουάρ κανάλια σε ένα ενιαίο κεντρικού τομέα ( μπροστινό δόντι ) . Για μια πιο λεπτομερή επεξήγηση , ανατρέξτε στο άρθρο του Hal Huggins , DDS , MS , στο website.iii Weston Α. Ίδρυμα Τιμή ( Αυτές οι εικόνες που δανείστηκε από το άρθρο Huggins . )

   

    Μικροσκοπικοί οργανισμοί που κινούνται τακτικά μέσα και γύρω από αυτά τα σωληνάρια , όπως Γοπχερ σε υπόγειες σήραγγες .

   

    Όταν ένας οδοντίατρος εκτελεί ένα κανάλι ρίζας , αυτός ή αυτή κοιλότητες έξω το δόντι , τότε γεμίζει το κοίλο θάλαμο με μια ουσία (που ονομάζεται γουταπέρκα ) , η οποία αποκόπτει το δόντι από την παροχή αίματος , τόσο ρευστό δεν μπορεί πλέον να κυκλοφορεί μέσα από το δόντι. Αλλά ο λαβύρινθος μικροσκοπικά σωληνάρια που παραμένει . Και τα βακτήρια , αποκομμένοι από την παροχή τροφής τους , κρύβονται σε αυτές τις σήραγγες , όπου είναι εξαιρετικά ασφαλή από τα αντιβιοτικά και το ανοσοποιητικό άμυνες του σώματός σας .

   

Η πρωταρχική αιτία της πολύ Ασθενειών

    Υπό τις πιέσεις του οξυγόνου και των θρεπτικών στέρηση , αυτές οι πρώην φιλικό οργανισμών μεταμορφώνονται σε ισχυρότερη , πιο ισχυρή αναερόβιων που παράγει μια ποικιλία από ισχυρές τοξίνες . Ποια ήταν κάποτε συνηθισμένο , φιλικά βακτήρια του στόματος να μεταλλαχθούν σε εξαιρετικά τοξικών παθογόνων κρύβονται στα σωληνάρια των νεκρών δοντιών , απλά περιμένουν την ευκαιρία για να εξαπλωθεί .

   

    Κανένα ποσό της αποστείρωσης έχει βρεθεί αποτελεσματική στην επίτευξη αυτών σωληνάρια και ακριβώς για κάθε ρίζα canaled δόντι έχει βρεθεί αποικίστηκε από αυτά τα βακτήρια , ειδικά γύρω από την κορυφή και στον περιοδοντικό σύνδεσμο . Πολλάκις , η λοίμωξη εκτείνεται προς τα κάτω στη γνάθο όπου δημιουργεί cavitations - περιοχές της νεκρωτικό ιστό στην ίδια τη γνάθο .

   

    Cavitations είναι περιοχές που δεν έχουν επουλωθεί των οστών, συχνά συνοδεύεται από τις τσέπες των μολυσμένων ιστών και γάγγραινα . Μερικές φορές σχηματίζουν μετά από εξαγωγή δοντιού (όπως ένα σοφία εξαγωγή δοντιού ) , αλλά μπορούν επίσης να ακολουθήσουν ένα κανάλι ρίζας. Σύμφωνα με το Ίδρυμα Weston Τιμή , στα αρχεία των 5.000 χειρουργικών καθαρισμών σπηλαίωση , μόνο δύο βρέθηκαν επουλωθεί .

   

    Και όλα αυτά συμβαίνει και με λίγα , εάν υπάρχουν , τα συνοδευτικά συμπτώματα . Έτσι, μπορεί να έχετε μια abscessed νεκρό δόντι και δεν το γνωρίζουν. Αυτή η εστιακή λοίμωξη στην άμεση περιοχή της ρίζας των δοντιών canaled είναι αρκετά κακό , αλλά η ζημιά δεν σταματά εκεί .

   

Κανάλια ρίζας μπορεί να οδηγήσει σε καρδιακές , των νεφρών , των οστών , του εγκεφάλου και της νόσου

    Εφ 'όσον το ανοσοποιητικό σας σύστημα παραμένει ισχυρό , τυχόν βακτήρια που αδέσποτα μακριά από το μολυσμένο δόντι κατελήφθη και κατεστράφη . Αλλά μόλις το ανοσοποιητικό σας σύστημα είναι εξασθενημένο από κάτι σαν ένα ατύχημα ή ασθένεια ή άλλο τραύμα , το ανοσοποιητικό σας σύστημα μπορεί να είναι σε θέση να κρατήσει τη μόλυνση υπό έλεγχο .

   

    Αυτά τα βακτήρια μπορούν να μεταναστεύσουν έξω σε περιβάλλοντες ιστούς κρεμάσματος μια βόλτα στην κυκλοφορία του αίματος , όπου μεταφέρονται σε νέες θέσεις για να δημιουργήσει στρατόπεδο . Η νέα θέση μπορεί να είναι οποιοδήποτε όργανο ή αδένα ή ιστό.

   

    Ο Δρ Τιμή ήταν σε θέση να μεταφέρουν ασθένειες που φιλοξενούνται από άνθρωπο σε κουνέλια , με εμφύτευση θραύσματα ρίζας canaled δόντια, όπως αναφέρθηκε παραπάνω. Βρήκε ότι τα θραύσματα των ριζικών σωλήνων από ένα άτομο που είχε υποστεί καρδιακή προσβολή , όταν εμφυτεύονται σε ένα κουνέλι , θα μπορούσε να προκαλέσει καρδιακή προσβολή σε κουνέλια μέσα σε λίγες εβδομάδες .

   

    Ανακάλυψε ότι μπορούσε να μεταφέρει τις καρδιακές παθήσεις στο κουνέλι 100 τοις εκατό του χρόνου ! Άλλες ασθένειες ήταν περισσότερο από 80 τοις εκατό κινητών με αυτή τη μέθοδο . Σχεδόν κάθε χρόνια εκφυλιστική ασθένεια έχει συνδεθεί με τα κανάλια ρίζας , όπως οι εξής:

    - Καρδιοπάθεια
    - Νεφρική νόσο
    - Αρθρίτιδα , από κοινού , και ρευματικές παθήσεις
    - Νευρολογικές παθήσεις ( συμπεριλαμβανομένων των ALS και MS )
    - Αυτοάνοσα νοσήματα ( Λύκος και περισσότερα)

    Μπορεί επίσης να υπάρχει μια σύνδεση του καρκίνου. Ο Δρ Robert Jones , ένας ερευνητής της therelationship μεταξύ των ριζικών σωλήνων και του καρκίνου του μαστού , διαπιστώθηκε μια εξαιρετικά υψηλή συσχέτιση μεταξύ των ριζικών σωλήνων και cancer.iv μαστού Εκείνος ισχυρίζεται ότι έχει βρει τα ακόλουθα συσχετισμούς σε μια πενταετή μελέτη 300 περιπτώσεων καρκίνου του μαστού :

   

    -93 Τοις εκατό των γυναικών με καρκίνο του μαστού είχαν απονευρώσεις
    -7 Τοις εκατό είχε άλλα από του στόματος παθολογία
    - Όγκων, στην πλειονότητα των περιπτώσεων , συνέβησαν στην ίδια πλευρά του σώματος, όπως το κανάλι (ων) ρίζας ή άλλα από του στόματος παθολογία

    Ο Δρ Jones ισχυρίζεται ότι οι τοξίνες από τα βακτήρια σε ένα μολυσμένο δόντι ή κάτω γνάθο είναι σε θέση να αναστέλλουν τις πρωτεΐνες που καταστέλλουν την ανάπτυξη του όγκου . Ένας Γερμανός γιατρός ανέφερε παρόμοια ευρήματα . Ο Δρ Josef Issels ανέφερε ότι , σε 40 χρόνια από τη θεραπεία «τερματικός σταθμός» ασθενείς με καρκίνο , το 97 τοις εκατό των ασθενών με καρκίνο του είχε ριζικών σωλήνων . Εάν αυτές οι γιατροί είναι σωστές , η θεραπεία για τον καρκίνο μπορεί να είναι τόσο απλή όσο έχοντας ένα δόντι τράβηξε , τότε η αναδημιουργία του ανοσοποιητικού σας συστήματος .

   

Καλή Bugs Gone Bad

    Πώς αυτά τα μεταλλαγμένα βακτήρια του στόματος που συνδέονται με καρδιακή νόσο ή αρθρίτιδα ; Η ADA και το AAE ισχυρίζονται ότι είναι ένα «μύθο» ότι τα βακτήρια που βρίσκονται μέσα και γύρω από root - canaled δοντιών μπορεί να προκαλέσει diseasev . Αλλά βασίζουν ότι στην λανθασμένη υπόθεση ότι τα βακτήρια σε αυτά τα άρρωστα δόντια είναι το ίδιο με κανονική βακτήρια στο στόμα σας - και αυτό δεν είναι σαφώς η περίπτωση .

   

    Σήμερα , τα βακτήρια μπορούν να ταυτοποιηθούν με τη χρήση ανάλυσης DNA , εάν είναι νεκρός ή ζωντανός , από αποκαλυπτικά υπογραφές DNA τους .

   

    Σε μια συνέχιση του έργου Δρ Πράις , το τοξικό στοιχείο Ίδρυμα Ερευνών ( TERF ) χρησιμοποίησαν ανάλυση DNA για να εξετάσει ρίζα canaled δόντια , και βρήκαν βακτηριακής μόλυνσης σε 100 τοις εκατό των δειγμάτων που ελέγχθηκαν . Εντόπισαν 42 διαφορετικά είδη αναερόβια βακτήρια σε 43 δείγματα του ριζικού σωλήνα . Σε cavitations , 67 διαφορετικά βακτήρια εντοπίστηκαν ανάμεσα στα 85 δείγματα που ελέγχθηκαν , με μεμονωμένα δείγματα κατοικιών μεταξύ 19 με 53 τύπους βακτηρίων καθένα . Τα βακτήρια που βρέθηκαν περιλαμβάνονται τα ακόλουθα είδη :

   

    - Capnocytophagaochracea
    - Fusobacteriumnucleatum
    - Gemellamorbillorum
    - Leptotrichiabuccalis
    - Porphyromonasgingivalis

    Είναι αυτά ακριβώς καλοήθη , συνηθισμένη σφάλματα στόμα; Απολύτως όχι. Τέσσερις μπορεί να επηρεάσει την καρδιά σας , τρεις μπορεί να επηρεάσει τα νεύρα σας , τα δύο μπορεί να επηρεάσει τα νεφρά σας , τα δύο μπορεί να επηρεάσει το μυαλό σας , και μπορεί κανείς να μολύνει κοιλότητες κόλπων σας ... έτσι ώστε να είναι τίποτα αλλά φιλικό! ( Αν θέλετε να δείτε πόσο εχθρικό μπορεί να είναι , σας καλώ να διερευνήσει τις υποσημειώσεις . )

   

    Περίπου 400 τοις εκατό περισσότερα βακτήρια βρέθηκαν στο αίμα γύρω από το δόντι ενδοδοντική από ό, τι βρέθηκε στο ίδιο το δόντι , γεγονός που υποδηλώνει το δόντι είναι η incubatorand το περιοδοντικό σύνδεσμο είναι η παροχή τροφίμων. Το οστό που περιβάλλει το root - canaled δόντια βρέθηκε ακόμη υψηλότερο σε παθογόνους μικροοργανισμούς ... δεν προκαλεί έκπληξη , δεδομένου ότι τα οστά είναι εικονική μπουφέ των βακτηριακών θρεπτικών συστατικών .

   

Από πότε φεύγει A Dead μέρος του σώματος στο σώμα σας μια καλή ιδέα;

    Δεν υπάρχει άλλη ιατρική διαδικασία που περιλαμβάνει επιτρέποντας ένα νεκρό μέρος του σώματος για να παραμείνει στο σώμα σας . Όταν προσάρτημα σας πεθαίνει , πρέπει να αφαιρεθεί . Εάν έχετε κρυοπαγήματα ή γάγγραινα σε ένα δάχτυλο ή του ποδιού , που ακρωτηριάζεται . Εάν ένα μωρό πεθαίνει στη μήτρα , το σώμα ξεκινά συνήθως από μια αποβολή .

   

    Το ανοσοποιητικό σας σύστημα δεν ενδιαφέρεται για τους νεκρούς ουσίες , και μόνο η παρουσία νεκρών ιστών μπορεί να προκαλέσει το σύστημά σας να ξεκινήσει μια επίθεση , η οποία είναι ένας άλλος λόγος για να αποφευχθεί κανάλια - root που αφήνουν πίσω τους ένα νεκρό δόντι .

   

    Λοίμωξη , καθώς και η αυτοάνοση αντίδραση απόρριψης , προκαλεί περισσότερα βακτήρια να συλλέξει γύρω από το νεκρό ιστό . Στην περίπτωση ένα κανάλι ρίζας , τα βακτήρια έχουν την ευκαιρία να ξεπλύνετε στη ροή του αίματός σας κάθε φορά που θα δαγκώσει κάτω .

   

Γιατί Οδοντίατροι Κολλητική στα κανάλια Root Πίστη είναι ασφαλή

    Η ADA απορρίπτει αποδείξεις Δρ Πράις , υποστηρίζοντας ριζικών σωλήνων είναι ασφαλή , όμως δεν προσφέρουν δημοσιευμένα στοιχεία ή πραγματική έρευνα για να τεκμηριώσουν τον ισχυρισμό τους . American Heart Association συνιστά μία δόση των αντιβιοτικών πριν από πολλά ρουτίνας οδοντιατρικές διαδικασίες για την πρόληψη της λοιμώδους ενδοκαρδίτιδας ( IE ) αν έχετε ορισμένες καρδιακές παθήσεις που προδιαθέτουν σε αυτό το είδος της λοίμωξης .

   

    Έτσι , από τη μία πλευρά , το ΣΑ αναγνωρίζει τα βακτήρια του στόματος μπορούν να κάνουν το δρόμο τους από το στόμα σας στην καρδιά σας και να προκαλέσει μια απειλητική για τη ζωή λοίμωξη .

   

    Αλλά την ίδια στιγμή , η βιομηχανία αρνείται κατηγορηματικά οποιαδήποτε πιθανότητα ότι αυτά τα ίδια τα βακτήρια τοξικά στελέχη που είναι γνωστό ότι είναι παθογόνα για τον άνθρωπο , μπορεί να κρύψει στο νεκρό ρίζα - canaled δόντι σας να απελευθερωθεί στην κυκλοφορία του αίματος σας κάθε φορά που θα μασάτε , όπου μπορεί να βλάψει την υγεία σας με πολλούς τρόπους .

   

    Είναι αυτό πραγματικά ότι οι μεγάλες από ένα άλμα ; Θα μπορούσε να υπάρχει ένας άλλος λόγος που τόσοι πολλοί οδοντίατροι , καθώς και η ADA και η AAE , αρνούνται να παραδεχτούν τα κανάλια ρίζας είναι επικίνδυνο; Λοιπόν , ναι , ως πραγματικότητα , δεν υπάρχει . Ριζικών σωλήνων είναι η πιο επικερδής διαδικασία στον τομέα της οδοντιατρικής .

   

Τι πρέπει να ξέρετε για να αποφύγει ένα Canal Root

    I συνιστούμε ποτέ να πάρει ένα κανάλι ρίζας . Ρισκάρετε την υγεία σας να διατηρήσει ένα δόντι απλά δεν έχει νόημα . Δυστυχώς , υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που έχουν ήδη ένα . Αν έχετε , θα πρέπει να εξετάσει σοβαρά το δόντι έχει αφαιρεθεί , ακόμα κι αν φαίνεται και αισθάνεται καλά. Θυμηθείτε , το συντομότερο το ανοσοποιητικό σας σύστημα είναι σε κίνδυνο , τον κίνδυνο για την ανάπτυξη ενός σοβαρού ιατρικού προβλήματος, αυξάνει και τις επιθέσεις στο ανοσοποιητικό σας σύστημα είναι πάρα πολύ συχνές στο σημερινό κόσμο .

   

    Εάν έχετε ένα δόντι αφαιρεθεί , υπάρχουν μερικές επιλογές που είναι διαθέσιμες για εσάς .

    1 ) Μερική οδοντοστοιχία : " . Μερική " Αυτή είναι μια αφαιρούμενη οδοντοστοιχία , που συχνά ονομάζεται απλά ένα Είναι η απλούστερη και λιγότερο δαπανηρή επιλογή .
    2 ) Bridge : Αυτό είναι ένα πιο μόνιμο μοιάζει με ένα πραγματικό δόντι , αλλά είναι λίγο πιο περίπλοκη και δαπανηρή για την κατασκευή .
    3 ) εμφύτευμα: Αυτό είναι ένα μόνιμο τεχνητό δόντι , συνήθως τιτάνιο , εμφυτεύονται σε ούλα και το σαγόνι σας . Υπάρχουν ορισμένα προβλήματα με αυτά οφείλονται σε αντιδράσεις στα μέταλλα που χρησιμοποιούνται . Το ζιρκόνιο είναι ένα νεότερο υλικό του εμφυτεύματος που δείχνει υπόσχεση για λιγότερες επιπλοκές .

    Αλλά απλά τραβώντας το δόντι και εισάγοντας κάποιο είδος τεχνητής αντικατάστασης δεν είναι αρκετό .

   

    Οι οδοντίατροι διδάσκονται για να αφαιρέσετε το δόντι αλλά αφήνουν περιοδοντικό σύνδεσμο σας . Αλλά, όπως ξέρετε τώρα , αυτό το σύνδεσμο μπορεί να χρησιμεύσει ως ένα γόνιμο έδαφος για τα θανατηφόρα βακτήρια . Οι περισσότεροι ειδικοί που έχουν μελετήσει αυτό προτείνουμε την αφαίρεση του συνδέσμου , μαζί με ένα χιλιοστό από την υποδοχή οστεώδη , προκειμένου να μειώσει δραστικά τον κίνδυνο εμφάνισης μιας μόλυνσης από τα βακτηριακά μολυσμένων ιστών μείνει πίσω .

   

    Συνιστώ ανεπιφύλακτα διαβούλευση ένα βιολογικό οδοντίατρο , επειδή είναι μοναδικά εκπαιδευμένοι για να κάνουν αυτές τις εκχυλίσεις σωστά και με ασφάλεια , καθώς είναι έμπειροι στην αφαίρεσης των σφραγισμάτων υδράργυρο , αν είναι απαραίτητο . Η προσέγγισή τους στην οδοντιατρική περίθαλψη είναι πολύ πιο ολιστική και εξετάζει τον αντίκτυπο σε ολόκληρο το σώμα , όχι μόνο από το στόμα σας.

   

    Εάν πρέπει να βρούμε μια βιολογική οδοντίατρο στην περιοχή σας, προτείνουμε να επισκεφθείτε toxicteeth.org , ένας πόρος που χρηματοδοτείται από τους καταναλωτές για την Οδοντιατρική επιλογή . Αυτή η οργάνωση , που υπερασπίστηκε από τον Charlie Brown , είναι μια πολύ αξιόπιστη οργάνωση που έχει αγωνιστεί για την προστασία και ενημέρωση των καταναλωτών ώστε να μπορούν να κάνουν καλύτερα ενημερωμένες αποφάσεις σχετικά με την οδοντιατρική φροντίδα τους . Η οργάνωση ηγείται επίσης την εκστρατεία για τον Ερμή - Δωρεάν Οδοντιατρικής ."

ΤΕΛΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΗ ΣΧΟΛΙΩΝ

Για την ενδοδοντική θεραπεία ή αλλιώς απονεύρωση έχουμε μιλήσει σε παλαιότερη ανάρτηση(πατήστε εδώ για την ανάρτηση) .

Η ενδοδοντική θεραπεία είναι μια πλήρως τεκμηριωμένη οδοντιατρική θεραπεία για την αντιμετώπιση των μικροβίων του στόματος και είναι το τελευταίο βήμα πριν την εξαγωγή. Είναι από τις οδοντιατρικές πράξεις που επέτρεψαν τη διατήρηση μεγαλύτερου αριθμού δοντιών στη στοματική κοιλότητα που σε άλλες εποχές θα είχαν εξαχθεί.
Το άρθρο λοιπόν,το οποίο βρίθει ανακριβειών πασπαλισμένων με λίγες μισο-αλήθειες υποδηλώνει ότι πρέπει να επανέλθουμε σε εκείνες τις εποχές όπου κυριαρχούσε η πεποίθηση

"Πονάει δόντι-βγάζει δόντι!"


97% of Terminal Cancer Patients Previously Had This Dental Procedure…

Oct 23 • New • 21336 Views • 599 Comments
by DR MERCOLA
dentist sqDo you have a chronic degenerative disease? If so, have you been told, “It’s all in your head?”
Well, that might not be that far from the truth… the root cause of your illness may be in your mouth.
There is a common dental procedure that nearly every dentist will tell you is completely safe, despite the fact that scientists have been warning of its dangers for more than 100 years.
Every day in the United States alone, 41,000 of these dental procedures are performed on patients who believe they are safely and permanently fixing their problem.
What is this dental procedure?

The root canal.
More than 25 million root canals are performed every year in this country.

Root-canaled teeth are essentially “dead” teeth that can become silent incubators for highly toxic anaerobic bacteria that can, under certain conditions, make their way into your bloodstream to cause a number of serious medical conditions—many not appearing until decades later.

Most of these toxic teeth feel and look fine for many years, which make their role in systemic disease even harder to trace back.

Sadly, the vast majority of dentists are oblivious to the serious potential health risks they are exposing their patients to, risks that persist for the rest of their patients’ lives. The American Dental Association claims root canals have been proven safe, but they have NO published data or actual research to substantiate this claim.

Fortunately, I had some early mentors like Dr. Tom Stone and Dr. Douglas Cook, who educated me on this issue nearly 20 years ago. Were it not for a brilliant pioneering dentist who, more than a century ago, made the connection between root-canaled teeth and disease, this underlying cause of disease may have remained hidden to this day. The dentist’s name was Weston Price—regarded by many as the greatest dentist of all time.

Weston A. Price: World’s Greatest Dentist

Most dentists would be doing an enormous service to public health if they familiarized themselves with the work of Dr. Weston Pricei. Unfortunately, his work continues to be discounted and suppressed by medical and dental professionals alike.

Dr. Price was a dentist and researcher who traveled the world to study the teeth, bones, and diets of native populations living without the “benefit” of modern food. Around the year 1900, Price had been treating persistent root canal infections and became suspicious that root-canaled teeth always remained infected, in spite of treatments. Then one day, he recommended to a woman, wheelchair bound for six years, to have her root canal tooth extracted, even though it appeared to be fine.

She agreed, so he extracted her tooth and then implanted it under the skin of a rabbit. The rabbit amazingly developed the same crippling arthritis as the woman and died from the infection 10 days later. But the woman, now free of the toxic tooth, immediately recovered from her arthritis and could now walk without even the assistance of a cane.

Price discovered that it’s mechanically impossible to sterilize a root-canaled (e.g. root-filled) tooth.
He then went on to show that many chronic degenerative diseases originate from root-filled teeth—the most frequent being heart and circulatory diseases. He actually found 16 different causative bacterial agents for these conditions. But there were also strong correlations between root-filled teeth and diseases of the joints, brain and nervous system. Dr. Price went on to write two groundbreaking books in 1922 detailing his research into the link between dental pathology and chronic illness. Unfortunately, his work was deliberately buried for 70 years, until finally one endodontist named George Meinig recognized the importance of Price’s work and sought to expose the truth.

Dr. Meinig Advances the Work of Dr. Price

Dr. Meinig, a native of Chicago, was a captain in the U.S. Army during World War II before moving to Hollywood to become a dentist for the stars. He eventually became one of the founding members of the American Association of Endodontists (root canal specialists).

In the 1990s, he spent 18 months immersed in Dr. Price’s research. In June of 1993, Dr. Meinig published the book Root Canal Cover-Up, which continues to be the most comprehensive reference on this topic today. You can order your copy directly from the Price-Pottenger Foundationii.

What Dentists Don’t Know About the Anatomy of Your Teeth

Your teeth are made of the hardest substances in your body.

In the middle of each tooth is the pulp chamber, a soft living inner structure that houses blood vessels and nerves. Surrounding the pulp chamber is the dentin, which is made of living cells that secrete a hard mineral substance. The outermost and hardest layer of your tooth is the white enamel, which encases the dentin.

The roots of each tooth descend into your jawbone and are held in place by the periodontal ligament. In dental school, dentists are taught that each tooth has one to four major canals. However, there are accessory canals that are never mentioned. Literally miles of them!

Just as your body has large blood vessels that branch down into very small capillaries, each of your teeth has a maze of very tiny tubules that, if stretched out, would extend for three miles. Weston Price identified as many as 75 separate accessory canals in a single central incisor (front tooth). For a more detailed explanation, refer to an article by Hal Huggins, DDS, MS, on the Weston A. Price Foundation website.iii (These images are borrowed from the Huggins article.)

Microscopic organisms regularly move in and around these tubules, like gophers in underground tunnels.

When a dentist performs a root canal, he or she hollows out the tooth, then fills the hollow chamber with a substance (called guttapercha), which cuts off the tooth from its blood supply, so fluid can no longer circulate through the tooth. But the maze of tiny tubules remains. And bacteria, cut off from their food supply, hide out in these tunnels where they are remarkably safe from antibiotics and your own body’s immune defenses.

The Root Cause of Much Disease

Under the stresses of oxygen and nutrient deprivation, these formerly friendly organisms morph into stronger, more virulent anaerobes that produce a variety of potent toxins. What were once ordinary, friendly oral bacteria mutate into highly toxic pathogens lurking in the tubules of the dead tooth, just awaiting an opportunity to spread.

No amount of sterilization has been found effective in reaching these tubules—and just about every single root-canaled tooth has been found colonized by these bacteria, especially around the apex and in the periodontal ligament. Oftentimes, the infection extends down into the jawbone where it creates cavitations—areas of necrotic tissue in the jawbone itself.

Cavitations are areas of unhealed bone, often accompanied by pockets of infected tissue and gangrene. Sometimes they form after a tooth extraction (such as a wisdom tooth extraction), but they can also follow a root canal. According to Weston Price Foundation, in the records of 5,000 surgical cavitation cleanings, only two were found healed.

And all of this occurs with few, if any, accompanying symptoms. So you may have an abscessed dead tooth and not know it. This focal infection in the immediate area of the root-canaled tooth is bad enough, but the damage doesn’t stop there.

Root Canals Can Lead to Heart, Kidney, Bone, and Brain Disease

As long as your immune system remains strong, any bacteria that stray away from the infected tooth are captured and destroyed. But once your immune system is weakened by something like an accident or illness or other trauma, your immune system may be unable to keep the infection in check.

These bacteria can migrate out into surrounding tissues by hitching a ride into your blood stream, where they are transported to new locations to set up camp. The new location can be any organ or gland or tissue.

Dr. Price was able to transfer diseases harbored by humans to rabbits, by implanting fragments of root-canaled teeth, as mentioned above. He found that root canal fragments from a person who had suffered a heart attack, when implanted into a rabbit, would cause a heart attack in the rabbit within a few weeks.

He discovered he could transfer heart disease to the rabbit 100 percent of the time! Other diseases were more than 80 percent transferable by this method. Nearly every chronic degenerative disease has been linked with root canals, including:
-Heart disease
-Kidney disease
-Arthritis, joint, and rheumatic diseases
-Neurological diseases (including ALS and MS)
-Autoimmune diseases (Lupus and more)
There may also be a cancer connection. Dr. Robert Jones, a researcher of therelationship between root canals and breast cancer, found an extremely high correlation between root canals and breast cancer.iv He claims to have found the following correlations in a five-year study of 300 breast cancer cases:

-93 percent of women with breast cancer had root canals
-7 percent had other oral pathology
-Tumors, in the majority of cases, occurred on the same side of the body as the root canal(s) or other oral pathology
Dr. Jones claims that toxins from the bacteria in an infected tooth or jawbone are able to inhibit the proteins that suppress tumor development. A German physician reported similar findings. Dr. Josef Issels reported that, in his 40 years of treating “terminal” cancer patients, 97 percent of his cancer patients had root canals. If these physicians are correct, the cure for cancer may be as simple as having a tooth pulled, then rebuilding your immune system.

Good Bugs Gone Bad

How are these mutant oral bacteria connected with heart disease or arthritis? The ADA and the AAE claim it’s a “myth” that the bacteria found in and around root-canaled teeth can cause diseasev. But they base that on the misguided assumption that the bacteria in these diseased teeth are the SAME as normal bacteria in your mouth—and that’s clearly not the case.

Today, bacteria can be identified using DNA analysis, whether they’re dead or alive, from their telltale DNA signatures.

In a continuation of Dr. Price’s work, the Toxic Element Research Foundation (TERF) used DNA analysis to examine root-canaled teeth, and they found bacterial contamination in 100 percent of the samples tested. They identified 42 different species of anaerobic bacteria in 43 root canal samples. In cavitations, 67 different bacteria were identified among the 85 samples tested, with individual samples housing between 19 to 53 types of bacteria each. The bacteria they found included the following types:

-Capnocytophagaochracea
-Fusobacteriumnucleatum
-Gemellamorbillorum
-Leptotrichiabuccalis
-Porphyromonasgingivalis
Are these just benign, ordinary mouth bugs? Absolutely not. Four can affect your heart, three can affect your nerves, two can affect your kidneys, two can affect your brain, and one can infect your sinus cavities… so they are anything BUT friendly! (If you want see just how unfriendly they can be, I invite you to investigate the footnotes.)

Approximately 400 percent more bacteria were found in the blood surrounding the root canal tooth than were found in the tooth itself, suggesting the tooth is the incubatorand the periodontal ligament is the food supply. The bone surrounding root-canaled teeth was found even HIGHER in bacterial count… not surprising, since bone is virtual buffet of bacterial nutrients.

Since When is Leaving A Dead Body Part IN Your Body a Good Idea?

There is no other medical procedure that involves allowing a dead body part to remain in your body. When your appendix dies, it’s removed. If you get frostbite or gangrene on a finger or toe, it is amputated. If a baby dies in utero, the body typically initiates a miscarriage.

Your immune system doesn’t care for dead substances, and just the presence of dead tissue can cause your system to launch an attack, which is another reason to avoid root canals—they leave behind a dead tooth.

Infection, plus the autoimmune rejection reaction, causes more bacteria to collect around the dead tissue. In the case of a root canal, bacteria are given the opportunity to flush into your blood stream every time you bite down.

Why Dentists Cling to the Belief Root Canals are Safe

The ADA rejects Dr. Price’s evidence, claiming root canals are safe, yet they offer no published data or actual research to substantiate their claim. American Heart Association recommends a dose of antibiotics before many routine dental procedures to prevent infective endocarditis (IE) if you have certain heart conditions that predispose you to this type of infection.

So, on the one hand, the ADA acknowledges oral bacteria can make their way from your mouth to your heart and cause a life-threatening infection.

But at the same time, the industry vehemently denies any possibility that these same bacteria—toxic strains KNOWN to be pathogenic to humans—can hide out in your dead root-canaled tooth to be released into your blood stream every time you chew, where they can damage your health in a multitude of ways.

Is this really that large of a leap? Could there be another reason so many dentists, as well as the ADA and the AAE, refuse to admit root canals are dangerous? Well, yes, as a matter of fact, there is. Root canals are the most profitable procedure in dentistry.


What You Need to Know to AVOID a Root Canal

I strongly recommend never getting a root canal. Risking your health to preserve a tooth simply doesn’t make sense. Unfortunately, there are many people who’ve already have one. If you have, you should seriously consider having the tooth removed, even if it looks and feels fine. Remember, as soon as your immune system is compromised, your risk of of developing a serious medical problem increases—and assaults on your immune system are far too frequent in today’s world.

If you have a tooth removed, there are a few options available to you.
1)Partial denture: This is a removable denture, often just called a “partial.” It’s the simplest and least expensive option.
2)Bridge: This is a more permanent fixture resembling a real tooth but is a bit more involved and expensive to build.
3)Implant: This is a permanent artificial tooth, typically titanium, implanted in your gums and jaw. There are some problems with these due to reactions to the metals used. Zirconium is a newer implant material that shows promise for fewer complications.
But just pulling the tooth and inserting some sort of artificial replacement isn’t enough.

Dentists are taught to remove the tooth but leave your periodontal ligament. But as you now know, this ligament can serve as a breeding ground for deadly bacteria. Most experts who’ve studied this recommend removing the ligament, along with one millimeter of the bony socket, in order to drastically reduce your risk of developing an infection from the bacterially infected tissues left behind.

I strongly recommend consulting a biological dentist because they are uniquely trained to do these extractions properly and safely, as well as being adept at removing mercury fillings, if necessary. Their approach to dental care is far more holistic and considers the impact on your entire body—not JUST your mouth.

If you need to find a biological dentist in your area, I recommend visiting toxicteeth.org, a resource sponsored by Consumers for Dental Choice. This organization, championed by Charlie Brown, is a highly reputable organization that has fought to protect and educate consumers so that they can make better-informed decisions about their dental care. The organization also heads up the Campaign for Mercury-Free Dentistry.

Read more at http://www.realfarmacy.com/97-of-terminal-cancer-patients-previously-had-this-dental-procedure/#tdVMKKV2lVXuLDsl.99


 Και φυσικά αφού πρέπει να γίνει αυτό,θα πρέπει να επιλέξουμε έναν "ειδικό",από τους λίγους "πεφωτισμένους" που μόνο αυτοί ξέρουν το σωστό τρόπο εξαγωγής και τη σωστή αντιμετώπιση μετά την εξαγωγή.


Πραγματικά είναι για γέλια.Ευτυχώς οι "ειδικοί" που προτείνουν είναι μόνο στην Αμερική,πράγμα που με κάνει να πιστεύω ότι είναι αλλη μια περίπτωση διαφήμισης,και απορώ πως δεν εχει επέμβει η Οδοντιατρική Ομοσπονδία της Αμερικής,της οποίας το όνομα αναφέρεται στο κείμενο.

Όπως και να έχει μακριά από τέτοιους "σωτηρες" και τέτοιες διαφημίσεις.Δεν είναι μόνο παραπανητικές,είναι και επικίνδυνες!

Ελπίζω να σας ενημέρωσα!Και μην ξεχνάτε..να χαμογελάτε!

 


-93 percent of women with breast cancer had root canals
-7 percent had other oral pathology
-Tumors, in the majority of cases, occurred on the same side of the body as the root canal(s) or other oral pathology
Dr. Jones claims that toxins from the bacteria in an infected tooth or jawbone are able to inhibit the proteins that suppress tumor development. A German physician reported similar findings. Dr. Josef Issels reported that, in his 40 years of treating “terminal” cancer patients, 97 percent of his cancer patients had root canals. If these physicians are correct, the cure for cancer may be as simple as having a tooth pulled, then rebuilding your immune system.

Good Bugs Gone Bad

How are these mutant oral bacteria connected with heart disease or arthritis? The ADA and the AAE claim it’s a “myth” that the bacteria found in and around root-canaled teeth can cause diseasev. But they base that on the misguided assumption that the bacteria in these diseased teeth are the SAME as normal bacteria in your mouth—and that’s clearly not the case.

Today, bacteria can be identified using DNA analysis, whether they’re dead or alive, from their telltale DNA signatures.

In a continuation of Dr. Price’s work, the Toxic Element Research Foundation (TERF) used DNA analysis to examine root-canaled teeth, and they found bacterial contamination in 100 percent of the samples tested. They identified 42 different species of anaerobic bacteria in 43 root canal samples. In cavitations, 67 different bacteria were identified among the 85 samples tested, with individual samples housing between 19 to 53 types of bacteria each. The bacteria they found included the following types:

-Capnocytophagaochracea
-Fusobacteriumnucleatum
-Gemellamorbillorum
-Leptotrichiabuccalis
-Porphyromonasgingivalis
Are these just benign, ordinary mouth bugs? Absolutely not. Four can affect your heart, three can affect your nerves, two can affect your kidneys, two can affect your brain, and one can infect your sinus cavities… so they are anything BUT friendly! (If you want see just how unfriendly they can be, I invite you to investigate the footnotes.)

Approximately 400 percent more bacteria were found in the blood surrounding the root canal tooth than were found in the tooth itself, suggesting the tooth is the incubatorand the periodontal ligament is the food supply. The bone surrounding root-canaled teeth was found even HIGHER in bacterial count… not surprising, since bone is virtual buffet of bacterial nutrients.

Since When is Leaving A Dead Body Part IN Your Body a Good Idea?

There is no other medical procedure that involves allowing a dead body part to remain in your body. When your appendix dies, it’s removed. If you get frostbite or gangrene on a finger or toe, it is amputated. If a baby dies in utero, the body typically initiates a miscarriage.

Your immune system doesn’t care for dead substances, and just the presence of dead tissue can cause your system to launch an attack, which is another reason to avoid root canals—they leave behind a dead tooth.

Infection, plus the autoimmune rejection reaction, causes more bacteria to collect around the dead tissue. In the case of a root canal, bacteria are given the opportunity to flush into your blood stream every time you bite down.

Why Dentists Cling to the Belief Root Canals are Safe

The ADA rejects Dr. Price’s evidence, claiming root canals are safe, yet they offer no published data or actual research to substantiate their claim. American Heart Association recommends a dose of antibiotics before many routine dental procedures to prevent infective endocarditis (IE) if you have certain heart conditions that predispose you to this type of infection.

So, on the one hand, the ADA acknowledges oral bacteria can make their way from your mouth to your heart and cause a life-threatening infection.

But at the same time, the industry vehemently denies any possibility that these same bacteria—toxic strains KNOWN to be pathogenic to humans—can hide out in your dead root-canaled tooth to be released into your blood stream every time you chew, where they can damage your health in a multitude of ways.

Is this really that large of a leap? Could there be another reason so many dentists, as well as the ADA and the AAE, refuse to admit root canals are dangerous? Well, yes, as a matter of fact, there is. Root canals are the most profitable procedure in dentistry.


What You Need to Know to AVOID a Root Canal

I strongly recommend never getting a root canal. Risking your health to preserve a tooth simply doesn’t make sense. Unfortunately, there are many people who’ve already have one. If you have, you should seriously consider having the tooth removed, even if it looks and feels fine. Remember, as soon as your immune system is compromised, your risk of of developing a serious medical problem increases—and assaults on your immune system are far too frequent in today’s world.

If you have a tooth removed, there are a few options available to you.
1)Partial denture: This is a removable denture, often just called a “partial.” It’s the simplest and least expensive option.
2)Bridge: This is a more permanent fixture resembling a real tooth but is a bit more involved and expensive to build.
3)Implant: This is a permanent artificial tooth, typically titanium, implanted in your gums and jaw. There are some problems with these due to reactions to the metals used. Zirconium is a newer implant material that shows promise for fewer complications.
But just pulling the tooth and inserting some sort of artificial replacement isn’t enough.

Dentists are taught to remove the tooth but leave your periodontal ligament. But as you now know, this ligament can serve as a breeding ground for deadly bacteria. Most experts who’ve studied this recommend removing the ligament, along with one millimeter of the bony socket, in order to drastically reduce your risk of developing an infection from the bacterially infected tissues left behind.

I strongly recommend consulting a biological dentist because they are uniquely trained to do these extractions properly and safely, as well as being adept at removing mercury fillings, if necessary. Their approach to dental care is far more holistic and considers the impact on your entire body—not JUST your mouth.

If you need to find a biological dentist in your area, I recommend visiting toxicteeth.org, a resource sponsored by Consumers for Dental Choice. This organization, championed by Charlie Brown, is a highly reputable organization that has fought to protect and educate consumers so that they can make better-informed decisions about their dental care. The organization also heads up the Campaign for Mercury-Free Dentistry.

Read more at http://www.realfarmacy.com/97-of-terminal-cancer-patients-previously-had-this-dental-procedure/#tdVMKKV2lVXuLDsl.99

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου